1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
  3. ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ)
ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ)
29 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ސްޓެރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ) ގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒު އަދި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަންގައިދޭ ދެލިކޮޕީއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ މައިގަނޑު މާލީ ނިޒާމް އެކުލަވާލައި، ބަލަހައްޓާ، އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް އެހީތެރިވެދޭ އިންޑިކޭޓަރސް އެސް.އޭ.ޕީ ގައި އެކުލެވިފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އެސް.އޭ.ޕީ މެދުވެރިކޮށް ނަތީޖާއަށް ވާސިލްވެވޭތޯ ބަލައި މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ހާސިލުވެފައިވާކަން ދެނެގަނެވެއެވެ.


ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެސް.އޭ.ޕީ)