ވޯލްޑް ބޭންކް
07 އޮގަސްޓް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕަކީ 1944 ވަނަ އަހަރު ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިދާރާއެކެވެ. މި އިދާރާއަކީ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރަމުންދާ ގައުމުތަކަށް ބޭނުންވާ މުހިއްމު މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެކެވެ. ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުގައި ހިމެނެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބޭންކް ފޯރ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އައިބީއާރުޑީ)، އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (އައިޑާ)، މަލްޓިލެޓަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެރެންޓީ އޭޖެންސީ (މީގާ) އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އެވެ. މީގެ ތެރެއިން އައިޑާ އަދި އައިބީއާރުޑީއަކީ ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުން ގައުމުތަކަށް މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުގެ މެމްބަރަކަށް ވެފައިވަނީ 1978 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ މަސައްކަތްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހީންގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް، ރާއްޖޭގެ ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ އިތުރުން މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އަދި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލެވޭ ގޮތް ހަރުދަނާކުރުމަށެވެ. .

ވަރލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

އަހަރުމަޝްރޫޢުފައިސާއަދަދު
2020ކޮވިޑް-19 އެމެޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްއެސްޑީއާރު4,700,000
2020މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރެޒިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް
އެސްޑީއާރު6,000,000
2020ކޯވިޑް-19 އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް އެންޑް ހެލްތް ސިސްޓަމް ޕްރިޕެއަރޑްނެސް ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު2,700,000
2019ފަސްޓް ފިސްކަލް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެންޑް ބަޖެޓް ކްރެޑިބިލިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ އެސްޑީއާރު7,300,000
2019ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕޮލިސީ ފައިނޭންސިންގ ވިތް އަ ކެޓަސްޓްރޯފް ޑެފާރޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަން އެސްޑީއާރު3,700,000
2019އެންހޭންސިންގ އެމްޕްލޯޔަބިލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއަންސް އޮފް ޔޫތް އެސްޑީއާރު7,300,000
2018އެޑިޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ފޮރ ދަ ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް މަނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ސްޓްރެންގތަނިން ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު4,200,000
2010އިކޮނޮމިކް ސްޓެބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ރިކަވަރީ ކްރެޑިޓް އެސްޑީއާރު8,500,000
2009ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު2,598,959
2008މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު7,999,863
2008މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު3,766,177
2005ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު5,599,677
2004އިންޓަގްރޭޓެޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސްޑީއާރު6,864,570
2000ތާޑް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޖެކްްޓް އެސްޑީއާރު12,047,707
1995ސެކަންޑް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު9,300,000
1992ތާޑް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު6,552,142
1990އެއާރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު5,733,782
1989އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު5,799,931
1983ސެކަންޑް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް އެސްޑީއާރު4,732,051
1979ފަސްޓް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް އެމެރިކާ ޑޮލަރު2,481,159
ވެބްސައިޓް: www.worldbank.org

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯލްޑް ބޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވަނަރ: އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރު

ދިވެހިރާއްޖެއިން ވޯލްޑް ބޭންކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޯލްޓަރނޭޓް ގަވަނަރ: އަލްފާޟިލް އިސްމާއީލް އަލީ މަނިކު