އިންޑިއާ ސަރުކާރު
04 އޮގަސްޓް 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

އިންޑިއާ ސަރުކާރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ބައިލެޓަރަލް ޕާޓްނަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފަރާތެކެވެ. އިންޑިއާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން އެހީވެދޭ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށާއި، ރާއްޖޭގެ އެކިރަށްތަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމަށާއި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓް ހެދުމާއި އެހެނިހެން އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ހިމެނެއެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 100 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސްޓޭންޑް-ބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ އެއް ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

އަހަރުމަޝްރޫއުފައިސާއަދަދު
2011ސްޓޭންޑް-ބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ 2011އެމެރިކާ ޑޮލަރު100,000,000
2008ސްޓޭންޑް-ބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެމެރިކާ ޑޮލަރު100,000,000