ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގ ޑިވިޜަން
29 ޑިސެމްބަރު 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގ ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 2013/3)ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މާލީ ޙާލަތު މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، އެތަންތަނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ރައުސުލްމާލަށް ވާނުވާ ބެލުމާއި، ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމާއި، ހިސާބުތަށް ބަލަހައްޓާގޮތާއި، އަހަރީ ފައިދާ ބެހުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި، ފައިދާނުވާ ތަންތަނާމެދު އަޅާނެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާ ނުލިބޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ބޭނުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ތަންތަން ފިޔަވައި، އެހެންތަންތަން އުވާލުމާމެދު ލަފާހޯދާ، އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގ ޑިވިޜަންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ 2013/3)ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މާލީ ޙާލަތު މޮނިޓަރ ކުރުމާއި އިވެލުއޭޓްކުރުމާއި، އެތަންތަނަށް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ރައުސުލްމާލަށް ވާނުވާ ބެލުމާއި، ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރުމާއި، ހިސާބުތަށް ބަލަހައްޓާގޮތާއި، އަހަރީ ފައިދާ ބެހުމާބެހޭ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި، ފައިދާނުވާ ތަންތަނާމެދު އަޅާނެ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުންވެސް އެދެވޭ ނަތީޖާ ނުލިބޭ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން އިޖްތިމާޢީ ބޭނުމަށް ހިންގަންޖެހޭ ތަންތަން ފިޔަވައި، އެހެންތަންތަން އުވާލުމާމެދު ލަފާހޯދާ، އެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ.