ނޯރޑިއާ ބޭންކް ޑެންމާކް
22 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

ނޯރޑިއާ ބޭންކަކީ ޑެންމާކުގައި ހުންނަ ނޯރޑިކް ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި މާލީ ޙިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު ބޭންކެވެ. މި ބޭންކުން ދޭ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް އަދި ބޮޑެތި ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް އިންޝުރަންސް، ޕެންޝަން، ސޭވިންގްސް، އިންވެސްޓްމަންޓް، ލޯނު އަދި ސެކިއުރިޓީ ބްރޯކަރޭޖް ސަރވިސް ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މި ބޭންކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޕަވަރ ސިސްޓަމްސް ގަތުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލޯނު އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

ނޯރޑިއާ ބޭންކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

އަހަރުމަޝްރޫއުފައިސާއަދަދު
2014އެކްސްޓްރާ ވަރކް ރިލޭޓަޑް ޓު ފޯތް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްޔޫރޯ1,740,145
2009ފޯތް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްޔޫރޯ18,077,700
2001ތަރޑް ޕަވަރ ސިސްޓަމްސް ޔޫރޯ3,796,484
ވެބްސައިޓް: www.nordea.dk