Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން
30 އޭޕްރީލް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓްނޭޝަނަޕް ޕޭ ކޮމިޝަނަކީ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ވަޒީފާއަކުން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެގެންދާއިރު ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ވަކި ފަރާތްތަކަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރުގެ ދަށުން އެފަރާތްތަކުން ރިޢާޔަތްކުރުން ލާޒިމު މިންގަނޑުތަކެއް، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކަނޑައަޅަމުން، މުރާޖަޢާކުރަމުން، އިޞްލާޙުކުރަމުން ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނެއްގެ ޛަރީޢާއިން އެކި ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާއި، ވަޒީފާއަކުން ނުވަތަ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެގެންދާއިރު ދެވޭނެ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/11 (ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޝަނެކެވެ.

ކޮމިޝަން މެންބަރުން

 • އިބްރާހީމް އަމީރު

  ރައީސް

 • މަރްޔަމް ނިޔާފު މުޙައްމަދު

  ނާއިބު ރައީސް

 • އަފާފު އިބްރާހީމް އަލިދީދީ

  މެންބަރު

 • އާއިޝަތު ފަރީދާ

  މެންބަރު

 • ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤް

  މެންބަރު

ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނާއި ގުޅޭ ޤާނޫންތަކާއި ޤަވާއިދުތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ވައިޓް ޕޭޕާރސް

ވައިޓްޕޭޕާރސްތަކާއި ނޭޝަނަލް ޕޭކޮމިޝަނާއި ގުޅޭ ޑޮކިއުމެންޓްތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ސާރކިއުލަރއާއި ޕޮލިސީތައް

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ނެރެފައިވާ ސާރކިއުލާރތަކާއި ޕޮލިސީތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ރިޕޯޓްތައް

ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓްތަކާއި އެހެނިހެން ރިޕޯޓްތައް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް