ފަހުގެ ޚަބަރުތައް
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް
22,946
އެހީދެވުނު ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
421 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ފްރަންޓް ލައިން އެލަވަންސް
18,365
ފްރަންޓް ލައިން މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދު
365.1 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
2,133
ލޯނުދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
368 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް
419
ލޯނުދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
585.9 މިލިއަން
ރުފިޔާ
8.0 މިލިއަން
އެމެރިކާ ޑޮލަރު