Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަހުގެ ޚަބަރުތައް
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް
21,761
އެހީދެވުނު ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
394.4 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ފްރަންޓް ލައިން އެލަވަންސް
11,290
ފްރަންޓް ލައިން މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދު
128.24 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
2,114
ލޯނުދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
361.3 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް
419
ލޯނުދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
585.9 މިލިއަން
ރުފިޔާ
8.0 މިލިއަން
އެމެރިކާ ޑޮލަރު