Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަހުގެ ޚަބަރުތައް
ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް
އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް
22,946
އެހީދެވުނު ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
421 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ފްރަންޓް ލައިން އެލަވަންސް
15,826
ފްރަންޓް ލައިން މަސައްކަތްތެރިންގެ އަދަދު
280.3 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް
2,114
ލޯނުދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
361.3 މިލިއަން
ރުފިޔާ
ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް
419
ލޯނުދޫކުރި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު
585.9 މިލިއަން
ރުފިޔާ
8.0 މިލިއަން
އެމެރިކާ ޑޮލަރު