Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
 1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
 2. ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
16 އޭޕްރީލް 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް

އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

ދައުލަތުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ މަޤާމު މިހާރު ފުރުއްވަމުން ގެންދަވާ އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަމީރަކީ އިކޮނޮމިކްސް ދާއިރާއިން ކިޔަވާ ވިދާޅުވެ، މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ހާޞިލްކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް އަމީރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ކަމުގައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެމް.އޭ) ގައި 3 އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށް އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކުން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ކޮށް ކަރުދާސްތަކެއް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ވަޒީރުކަމާއި ހަވާލު ވެލެއްވުމާއި ހަމައަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕާޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރައެއްގެ ގޮތުގައި އެކި އެކި ތައުލީމީ އިދާރާތަކުގައި އިކޮނޮމިކްސް އަދި މައިކްރޯ އިކޮނޮމިކްސް ކިޔަވައި ދެއްވާފައިވެއެވެ. <p> </p><p><br></p>

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވްސް

 • އަލްފާޟިލް އިސްމާޢިލް އަލި މަނިކު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

  މަސްޢޫލިއްޔަތު: ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕަރޓްމަންޓް އަދި ކޯރޕަރޭޓް އެފެއަރޒް ޑިޕަރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަރީފް

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

  މަސްޢޫލިއްޔަތު: ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް، ނެޝެނަލް ޓެންޑަރ ޑިޕަރޓްމަންޓް އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލް ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން .

 • އަލްއުސްތާޛު އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިމާން މޫސާ

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޒާދު

  ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލާރ

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ އަދި ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް މަނާރަތު މުނީރު

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނައިބު

އިސްވެރީން

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް

  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

  މަސްއޫލިއްޔަތު: މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެންމެހާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

  ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލާ ޙައްވާ ފަޖުވާ

  ޗީފް ޕަބްލިކް އެކައުންޓެންޓް

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބްދުލް ނާސިރު

  ޗީފް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ސަފްނާ

  ޗީފް ފަންޑްސް އެގްޒެކެޓިވް

  ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

  ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް ބަޖެޓް އެގެޒެކެޓިވް

  ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު

  ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސަލާހާ

  ޗީފް އޮޑިޓް އެގްޒެކްޓިވް

  އިންޓާނަލް އޮޑިޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔަމާއީ

  ޗީފް ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެގްޒެކްޓިވް

  ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްއުސްތާޛު އަޝްރަފް ރަޝީދު

  ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް

  ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝާހިދާ

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާއިޒު

  ޗީފް އައިސީޓީ އެގްޒެކްޓިވް

  އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ