1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
  3. ބައިނަލްއަގުވާމީ ގުޅުންތައް
  4. އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
14 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އިފާޑް) އަކީ ރޫރަލް ނުވަތަ ޤައުމުތަކުގެ ފަގީރު ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާބޯތަކެތި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދީ އަދި އެފަރާތްކަށް ދަނޑުވެރިކަމުން މަންފާ ހޯދައި ދިނުމަށްޓަކައި 1978 ވަނަ އަހަރު އުފައްދާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވަމީ މާލީ އިދާރާއެކެވެ. މި ވަގުތު ދުނިޔޭގައި އޮތް މިކަމަށް ހާއްސަ ހަމައެކަނި އިދާރާ އަކީވެސް އިފާޑެވެ. ހަމައެހެންމެ ދުނިޔެއިން ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ނައްތާލުމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސްގެ ފަރާތުން ކަޑައަޅުއްވާފައިވާ ހާއްސަ އެޖެންސީއަކީވެސް އިފާޑެވެ.

އިފާޑާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

އަހަރުމަޝްރޫއުފައިސާއަދަދު
2008ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްސްޕެޝަލް ޑްރޮވިންގ ރައިޓްސް (އެސްޑީއާރ)2,299,737
2006ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރަލް އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއެސްޑީއާރ1,400,644
2005ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރަލް އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްއެސްޑީއާރ1,398,787
1995ސަދަން އެޓޯލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްއެސްޑީއާރ1,712,705
1990އެޓޯލްސް ކްރެޑިޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓްއެސްޑީއާރ2,263,084
1983ސެކަންޑް ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓްއެސްޑީއާރ1,717,747
ވެބްސައިޓް: www.ifad.org