ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ކޮވިޑް-19 ސްޕެންޑިންގ ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލީ ރިޕޯޓެއް ކޮންމެ ހޯމަ ދުވަހަކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ޝާއިއުކުރެއެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކާއި ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ކުރީސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނެއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލިބޭ މާލީ އެހީތެރިކަން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރުގެ އާމްދަނީ ދަށްވެ، 2020 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަށް އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން ދަށްވާނެކަމަށް މިހާރު ބެލެވެއެވެ. އަދި މިއާއެކު 2020 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު ޑެސިޓް ބޮޑުވާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވޭތީ ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ މިންވަރު ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި، އެހެން ގައުމުތަކުންނާއި ސަރުކާރުތަކުން ވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މީގެ ތަފުސީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް
ފަރުދުން އަދި ގޭބިސީތައް

ވިޔަފާރިތައް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ޝެއާ