ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އެހީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ހީނަރުވުމާއި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ދައުލަތުން އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާހެދި އާންމު ވިޔަފާރިތަކަށް ވަނީ މާލީ ހީނަރުކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. މި ދަނޑިވަޅުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި ވަޒީފާ ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދަނީ މިފަދަ ވިޔަފާރިތަކަށް މަލީ އެހީތެރިކަމާއި އެހެނިހެން ލުއިތައް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.


ފަރުދުން އަދި ގޭބިސީތައް

ވިޔަފާރިތައް

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު

ޝެއާ