ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް - ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް

ތަފާސްހިސާބު

މި ލޯނުތައް ދޫކުރެވެނީ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)
08 ޖޫން 2023
ވިޔަފާރި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ޖުމުލަ
  އަދަދު ރުފިޔާ އަދަދު ރުފިޔާ އަދަދު ރުފިޔާ
ލިބިފައިވާ ޖުމުލަ 2,033 574.7 2,053 52.5 4,086 627.2
ހުއްދަދިން 1,519 360.5 685 20.5 2,204 381
ހުށަހެޅުން ބާތިލުކޮށްފައި 79 21 626 18.3 705 39.3
ސެންކްޝަންކުރި 1,519 360.6 685 20.5 2,204 381.1
ލޯނު ދޫކުރި 1,464 348 669 20 2,133 368

ދާއިރާތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)
ލިބިފައިވާ އްޕްރޫވްކުރި
  އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން
ދާއިރާ 4,086 627.2 2,133 368
ދަނޑުވެރިކަން 29 4.8 14 2.2
ވިޔަފާރިތަކަށް 1,091 298.2 816 194
އިމާރާތްކުރުން 297 99.5 195 56.3
މަސްވެރިކަން 40 10.7 20 4
މެނުފެކްޗަރިންގ 151 35.8 110 18.1
ފަތުރުވެރިކަން 320 96 230 54
ދަތުރުފަތުރު 105 29.7 79 19.4
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 2,053 52.5 669 20

އަންހެނުންނަށް ދޫކުރެވޭ ލޯނު

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)
ލިބިފައިވާ އްޕްރޫވްކުރި
  އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަދަދު މިލިއަން ރުފިޔާއިން
ޖުމްލަ 947 183.6 576 117.4
ވިޔަފާރިތައް 576 174 445 113.5
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 371 9.6 131 3.9