Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެންޑަރް
Project Type. Invitation Ref No Procurement No
Procurement Name
Project Sector Agency Procurement Approach Published Date Submission Date Status
- (IUL)13-K/13/2011/166 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޔުނިފޯމް ފަހާ ފޮތްޗާއި އެއާގުޅޭ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން – ދެވަނަ ޓެންޑަރ
- 13/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/165 6 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
- 10/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/161 4 ރަށެއްގައި ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް އިމާރާތްކުރުން
- 06/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/159 މަގޫދޫ ބަނދަރު ފަރުމާކޮށް ތަރައްގީކުރުން
- 06/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/160 ޓެކްސްޓްފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 06/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/155 ގދ.ތިނަދޫ ކެމްޕަސް އިމާރާތްކުރުން – އިސްލާހު ކުރެވިފައި
- 02/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/157 ޅ.މަޑުވަރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ސްޓާފުންނަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުން
- 02/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/156 ރ.ދުވާފަރު އެމް.ޕީ.އެސް.ގެ ސްޓާފުންނަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުން
- 02/07/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/ 153 ކުނި ނައްތާލާ ނިޒާމެއް ފަރުމާކޮށް ގާއިމުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
- 27/06/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/153 ފަރުމާކޮށް ތަރައްގީކުރާގޮތަށް ގައްދޫގައި ބަނދަރެއް ހެދުން
- 23/06/2011 10/12/2018 17:54 published