Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެންޑަރް
Project Type. Invitation Ref No Procurement No
Procurement Name
Project Sector Agency Procurement Approach Published Date Submission Date Status
- (IUL)13‐K/13/2011/122 އީ.އޯ.އައި. – ގދ.ތިނަދޫ އާއި ލ.ގަމުގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ފަރުމާކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުން
- 16/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2010/121 އައި.އެފް.ބީ. ގްރީން ބިލްޑިންގ
- 15/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/123 މާޅޮސް – އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު
- 15/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/120 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ޔުނިފޯމް ފަހާ ފޮތްޗާއި އެއާގުޅޭ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 10/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/119 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ބޫޓު ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 10/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/118 8 ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކުރުން
- 08/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- 2011 ICCRRIP މަޝްރޫއަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުން – ޓީ.އޯ.އާރު
- 02/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/116 ރަށްތަކުގައި އުޅޭމީހުން މޫސުމާއިގުޅިގެން ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ހޯދުން
- 28/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/112 A4 ސައިޒުގެ ކަރުދާސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 28/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2010/115 3 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން
- 27/04/2011 10/12/2018 17:54 published