Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެންޑަރް
Project Type. Invitation Ref No Procurement No
Procurement Name
Project Sector Agency Procurement Approach Published Date Submission Date Status
- (IUL)13-K/13/2011/139 އެޑިއުކޭޝަނަލް ޑެސްކްޓޮޕް އޮޕެރޭޓިންގ ސިސްޓެމް – ދެވަނަ ޓެންޑަރ
- 01/06/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/137 NICU އަށް އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 01/06/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/136 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 19 މަރުކަޒަކަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުން
- 30/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/134 ކުޅުދުއްފުށީ ސަބްޓްރެޝަރީ އޮފީސް ނެޓްވޯކް – ދެވަނަ ޓެންޑަރ
- 30/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13‐K/13/2011/135 ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ކަލެކްޝަން ނެޓްވޯކާއި ޕަމްޕިންގް ސްޓޭޝަނާއި ޓްރީޓްމަންޓްޕްލާންޓް ޑިޒައިނކުރުމުގައި ކޮންސަލްޓެންސީ ދިނުން
- 29/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/127 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 3 މަރުކަޒަކަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުން
- 24/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/123 މާޅޮސް – އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު – ދެވަނަ ޓެންޑަރ
- 22/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/128 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ދިނުން
- 19/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/126 އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 17/05/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/124 މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލަށް އިތުރުކުރާބައި އިމާރާތްކުރުން
- 16/05/2011 10/12/2018 17:54 published