Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެންޑަރް
Project Type. Invitation Ref No Procurement No
Procurement Name
Project Sector Agency Procurement Approach Published Date Submission Date Status
- (IUL)13-K/13/2011/112 A4 ސައިޒުގެ ކަރުދާސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 28/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2010/115 3 މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން
- 27/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/88 ހޯޑެއްދޫ މަޑަވެލި ކޯޒްވޭ ގެ ދައުވަތު - އިސްލާހުކޮށްފައި
- 27/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/114 ކުޅުދުއްފުށީ ސަބްޓްރެޝަރީ އޮފީސް ނެޓްވޯކް
- 26/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/111 ޑެސްކްޓޮޕް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމާއި އޮފީސް ސޮޕްޓްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 24/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/108 ހދ.ނޭކުރެންދޫ ޖަލު އިމާރާތްކުރުން
- 24/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/110 ދ.މީދޫ މަނދަރުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލު ގެނައުން
- 21/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/1 އއ.އުކުޅަހު ބަނދަރު ހެދުމާއި އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ނެރު ފުންކުރުން
- 21/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/109 މ.ގޯލްޑެން ސަން ބީމްގެ 4 ބުރީގެ އިމާރާތް
- 21/04/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/106 ގދ.ތިނަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން
- 20/04/2011 10/12/2018 17:54 published