Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
 1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
 2. ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
ވަޒީރާއި އިސްވެރީން
05 ޑިސެމްބަރު 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް

މުހައްމަދު ޝަފީގު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

ސީނިއަރ އެގްޒެކްޓިވްސް

 • އަލްފާޟިލް އަހުމަދު މާޒިން

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

 • އަލްފާޟިލް ހުސެއިން ޝާމް އާދަމް

  މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް

 • އަހުމަދު ސާއިދު މުސްތަފާ

  ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

 • އަހުމަދު އައިމަން

  ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

 • ހަސަން މިރާސް

  ޑެޕިޔުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އާޒާދު

  އެކައުންޓަންޓް ޖެނެރަލް

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ދައުލަތުގެ ޓްރެޜަރީ އަދި ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ބެލެހެއްޓުން

އިސްވެރީން

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސިރާޖް

  ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

  މަސްއޫލިއްޔަތު: މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އެންމެހާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • ޑރ. މުޙައްމަދު ފައިޒަލް

  ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

  މަސްއޫލިއްޔަތު: ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުން

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް އަބްދުލް ނާސިރު

  ޗީފް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ސަފްނާ

  ޗީފް ޕްރޮކިޔުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

  ޗީފް ފައިނޭންޝިއަލް ބަޖެޓް އެގެޒެކެޓިވް

  ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ރިޝްފާ އަޙްމަދު

  ޗީފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް

  ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ސަލާހާ

  ޗީފް އިންޓާނަލް އޮޑިޓަރ

  އިންޓާނަލް އޮޑިޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޔަމާއީ

  ޗީފް ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެގްޒެކްޓިވް

  ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްއުސްތާޛު އަޝްރަފް ރަޝީދު

  ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް

  ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ޝާހިދާ

  ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

  ކޯޕަރޭޓް އެފެއާރޒް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ

 • އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނާއިޒު

  ޗީފް އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

  އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ