1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ގުޅުއްވުމަށް
ގުޅުއްވުމަށް
07 ނޮވެމްބަރު 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް
ގުޅުއްވުމަށް

1617 އަށް ގުޅުއްވާ ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވާނަން (ސްޕޭސް) ސުވާލު ޖެއްސެވުމަށްފަހު 1617 އަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވާ ކޭސްގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު ހޯއްދަވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

އަމީނީމަގު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބްލޮކް 379

ޕޯސްޓަލް ކޯޑް 20379

ފޯން: 1617

އީ މެއިލް: [email protected]

މިނިސްޓްރީގެ ލޮކޭޝަން ގޫގުލް މެޕް އިން

ޑިޕަރޓްމަންޓް/ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅުއްވާނެ އީ-މެއިލް

ނެޝެނަލް ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ބަޖެޓް އެގްޒެކިއުޝަން ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ޓްރެޜަރީ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕަރޓްމަންޓް

އީ-މެއިލް: [email protected]

ފަންޑްސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

އެސެޓް އެންޑް ޓްރެޜަރީ މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ނެޝެނަލް ބަޖެޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ފައިނޭންޝިއަލް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ރިޕޯރޓިންގ ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕަރޓްމަންޓް

އީ-މެއިލް: [email protected]

އެގްޒެކެޓިވް ސެކްރެޓޭރިއެޓް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ލީގަލް އެފެއަރޒް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ފައިނޭންސް އެންޑް އެކައުންޓްސް ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

އައި.ސީ.ޓީ ސެކްޝަން

އީ-މެއިލް: [email protected]

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސް (ޕީ.އެފް.ޑީ.އެސް)

އީ-މެއިލް: [email protected]

ނެޝެނަލް ޓެންޑަރ

އީ-މެއިލް: [email protected]

ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިޒަސް މޮނިޓަރިންގ (ޕެމް)

އީ-މެއިލް: [email protected]

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް

އީ-މެއިލް: [email protected]

ނެޝެނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން (އެން.ޕީ.ސީ)

އީ-މެއިލް: [email protected]