Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ޓެންޑަރް
  3. އދ.ފެންފުށި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން – ދެވަނަ ޓެންޑަރ
އދ.ފެންފުށި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުން – ދެވަނަ ޓެންޑަރ
16 ފެބުރުއަރީ 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް