Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެންޑަރް
Project Type. Invitation Ref No Procurement No
Procurement Name
Project Sector Agency Procurement Approach Published Date Submission Date Status
- (IUL) 13-K/13/2011/207 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން – ދެވަނަ ޓެންޑަރ
- 14/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/208 ހުޅުލޭ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. ސްޓާފުންނަށް ކޭޓަރކޮށްދިނުން
- 14/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/206 ނ.މާފަރު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
- 13/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- No: (IUL) 13-K/13/2011/205 SAP ޓެކްސް އެންޑް ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމަށް ހާޑްވެއަރ ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށްދިނުން
- 12/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/193 500 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް 2 އިން 2
- 11/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/193 500 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް 2 އިން 1
- 11/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/ 200 ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު
- 11/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/202 މ.ގޯލަޑަން ސަން ބީމްގައި 4 ބުރީގެ އިމާރާތެއްކުރުން – ދެވަނަ ތެންޑަރ
- 11/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- No: (IUL) 13-K/13/2011/ 194 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އެންޓަރޕްރައިސް ރިސޯސް ޕްލޭނިންގ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް ގާއިމުކޮށް ބަލަހައްޓައިދިނުން – އިސްލާހު ކުރެވިފައި
- 08/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- No: (IUL) 13-K/13/2011/ 194 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އެންޓަރޕްރައިސް ރިސޯސް ޕްލޭނިންގ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް ގާއިމުކޮށް ބަލަހައްޓައިދިނުން – އިސްލާހު ކުރެވިފައި
- 08/09/2011 10/12/2018 17:54 published