Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓެންޑަރް
Project Type. Invitation Ref No Procurement No
Procurement Name
Project Sector Agency Procurement Approach Published Date Submission Date Status
- (IUL) 13-K/13/2011/199 ކަލާފާނު ސްކޫލަށް ބައެއް އިތުރުކުރުން
- 07/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- No: (IUL) 13-K/13/2011/ 197 އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ރިވިއު ސްޕެޝަލިސްޓް ކޮންސަލްޓެންސީ – ޓީ.އޯ.އާޢު
- 05/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/198 ށ.ނޫމަރާ ބަނދަރު ފަރުމާކޮށް ތަރައްގީކުރުން
- 04/09/2011 10/12/2018 17:54 published
- No: (IUL) 13-K/13/2011/ 195 1 ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނާއި 5 ސްކޭނަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން
- 29/08/2011 10/12/2018 17:54 published
- No: (IUL) 13-K/13/2011/ 197 އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ރިވިއު ސްޕެޝަލިސްޓެއް ހޯދުމާއިބެހޭ
- 29/08/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/194 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އެންޓަރޕްރައިސް ރިސޯސް ޕްލޭނިންގ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް ގާއިމުކޮށް ބަލަހައްޓައިދިނުން - އިސްލާހުކުރެވިފައި
- 29/08/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/194 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް އެންޓަރޕްރައިސް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް ގާއިމުކޮށް ބަލަހައްޓައިދިނުން
- 28/08/2011 10/12/2018 17:54 published
- Ref.No: (IUL)13-K/13/2011/193 ފަރުމާކޮށް އިމާރާތްކުރާ އުސޫލުން 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުން
- 23/08/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL)13-K/13/2011/192 4 މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
- 23/08/2011 10/12/2018 17:54 published
- (IUL) 13-K/13/2011/190 އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދިނުން – އިސްލާހު ކުރެވިފައި
- 22/08/2011 10/12/2018 17:54 published