Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ޕަބްލިކޭޝަންތައް
  3. ކުއާރްޓާލީ
  4. މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ އަދި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން
މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ އަދި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން
23 އޮގަސްޓް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް


މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2013 (ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނާއި މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނެވެ.