Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫ.އެން އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރެސިޑެންޝަލް ކޯޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޯ ނޯޑާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
04 އޮގަސްޓް 2016 ޝެއާ ޓުވީޓް

ޔޫ.އެން އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރެސިޑެންޝަލް ކޯޑިނޭޓަރ މިސް ޝޮކޯ ނޯޑާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮނަރަބަލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަށް މިއަދު އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި އެ ކަމަނާއާ އެކު ރެސިޑެންޝަލް ކޯޑިނޭޓަރ އަލްފާޟިލާ ހުދާ އާދަމް އަދި އެސިސްޓަންޓް ރެސިޑެންޝަލް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވް އަލްފާޟިލް ނަޝީތު ތޯހާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޔޫ.އެންއާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޔޫ.އެންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އުންޑާފް ޕްރޮޖެކްގެ ދަށުން ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓް ގޯލްސްގެ ތެރެއިން ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020