ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވުންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވުންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވުންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ، އޮކްޓޯބަރ 25 އަދި 26 މި ދެދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ.

މި ބައްދަލްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް އިތުރަށް އަންގައިދީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާވާނެ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށެވެ.  

ޝެއާ