Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވުންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
26 އޮކްޓޯބަރ 2016 ޝެއާ ޓުވީޓް

ސަރުކާރު އޮފީސް ތަކުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވުންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ފައިނޭންސް އެގްޒެކެޓިވުންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮތީ، އޮކްޓޯބަރ 25 އަދި 26 މި ދެދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ.

މި ބައްދަލްވުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ފައިނޭންސް އެގްޒެކްޓިވުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކާއި ޒިންމާތައް އިތުރަށް އަންގައިދީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ މަންފާވާނެ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020