އޭ.އައި.އައި.ބީ ގެ ވައިސްޕްރެޒިޑެންޓް، ޑީ.ޖޭ. ޕާންޑިއަން އަދި ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ އަންޒެން ވެއި ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުނައްވަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

...

ޝެއާ