Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭ.އައި.އައި.ބީ ގެ ވައިސްޕްރެޒިޑެންޓް، ޑީ.ޖޭ. ޕާންޑިއަން އަދި ޗީފް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފިސަރ އަންޒެން ވެއި ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މުނައްވަރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
15 އޮކްޓޯބަރ 2016 ޝެއާ ޓުވީޓް

...

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020