Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފަރާތުން ދެއްވާ ލޯނުގެ ނެގޯސިއޭޝަން ބޭއްވުން
21 އޮގަސްޓް 2016 ޝެއާ ޓުވީޓް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ސަޢޫދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދެއްވާ ލޯނުއެހީގެ ލޯން ނެގޯސިއޭޝަން ބައްދަލުވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި 18 އޯގަސްޓް 2016 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނެވެ.

މި ލޯނުއެހީގެ ނެގޯސިއޭޝަނަށް ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ސަޢޫދީ ފަންޑްގެ މިޝަންގައި ހިމެނެނީ، މިޝަންގެ އިސްފަރާތުގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޢަބްދުﷲ އަލް-ޞިދްޤީ އާއި އިންޖިނިއަރ ބަންޑަރް އަލްއޮބައިދާއި އަދި ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓްއިން ޢަބްދުﷲ އަލް ސާދާންއެވެ. މި މިޝަންވަނީ މިނިސްޓަރގެ އަރިހަށް އިހްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އިބްރާހީމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ޖުމްލަ 100 މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރގެ ލޯނެއް ސަޢޫދީ ފަނޑުން ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ހަމަ މި މަޝްރޫޢުގެ ފަނޑިންގ ގެ ގޮތުގައި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ކުވައިތް ފަންޑް ފޮރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ވަނީ މި މިނިސްޓްރީއާ އެކު ލޯން އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޯފިޑް) އާއި އަބޫ ދާބީ ފަންޑް ފޮރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީ) އިންވެސް މި މަޝްރޫޢަށް ފަންޑިންގ ދެއްވާނެކަމަށް ވަނީ އިޝާރާތްކުރައްވާފައެވެ.

ސަޢޫދީ ފަންޑާއެކު މިނިސްޓްރީން ލޯން އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުން މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ބޭއްވޭނެކަމަށް ވަނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020