Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Public Finance
  3. ޤާނޫނުތައް
  4. ސާކިއުލާރ
  5. މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް
  6. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތަކަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭ
2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތަކަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭ
17 ޖެނުއަރީ 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބިލްތަކަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭ

Attachments