Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Public Finance
  3. ޤާނޫނުތައް
  4. ސާކިއުލާރ
  5. މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް
  6. މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބަޖެޓު ކޯޑާ ގުޅޭ
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބަޖެޓު ކޯޑާ ގުޅޭ
17 ޖެނުއަރީ 2022 ޝެއާ ޓުވީޓް

މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބަޖެޓު ކޯޑާ ގުޅޭ

Attachments