Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Public Finance
  3. ޤާނޫނުތައް
  4. ސާކިއުލާރ
  5. މާލިއްޔަތާއިބެހޭ ސަރކިއުލަރތައް
  6. ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ޑިޖިޓަލް/އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ
ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ޑިޖިޓަލް/އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ
05 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ބަލައިގަންނަ ފައިސާ ޑިޖިޓަލް/އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަތުމާއި ގުޅޭ