Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޮޑު ބަނޑޭރީން 2018 ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
19 ޖުލައި 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް

ބޮޑު ބަނޑޭރީން 2018 ނެރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

 

ކިޔާލުމަށް މި ލިންކް ބޭނުން ކުރައްވާ

http://www.finance.gov.mv/v2/uploadedcontent/posts/bodubandeyryn.pdf

އެންމެ ފަހުގެ
19 ފެބުރުއަރީ 2024
03 ފެބުރުއަރީ 2024
29 ޖެނުއަރީ 2024
22 ޖެނުއަރީ 2024
18 ޖެނުއަރީ 2024