1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Public Finance
  3. ޤާނޫނުތައް
  4. ސާކިއުލާރ
  5. ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް
  6. ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަންތަކުގެ ފޯކަލްޕޮއިންޓް
ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާއި ހެލްތު ކޯޕަރޭޝަންތަކުގެ ފޯކަލްޕޮއިންޓް
16 ފެބުރުއަރީ 2012 ޝެއާ ޓުވީޓް
ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުން