1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Public Finance
  3. ޤާނޫނުތައް
  4. ސާކިއުލާރ
  5. ޢާންމު ސަރކިއުލަރތައް
  6. މޯލްޑިވްސް އެނަޓަރޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުވައިލުން
މޯލްޑިވްސް އެނަޓަރޓެއިންމަންޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އަދި ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުވައިލުން
16 އޭޕްރީލް 2015 ޝެއާ ޓުވީޓް
ގުޅުން ހުރި ލިޔެކިޔުން