Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ލޯނުތައް ރީޝެޑިއުލް ކުރުމާއި ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ
09 ފެބުރުއަރީ 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ލޯނުތައް ރީޝެޑިއުލް ކުރުމާއި ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅޭ

އެންމެ ފަހުގެ
29 ފެބުރުއަރީ 2024
29 ފެބުރުއަރީ 2024
29 ފެބުރުއަރީ 2024
29 ފެބުރުއަރީ 2024
29 ފެބުރުއަރީ 2024