Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން_ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓް
10 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 ޝެއާ ޓުވީޓް
އިއުލާން_ އެސިސްޓެންޓް ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓް
އެންމެ ފަހުގެ
25 ޖެނުއަރީ 2023
23 ޖެނުއަރީ 2023
23 ޖެނުއަރީ 2023
23 ޖެނުއަރީ 2023
16 ޖެނުއަރީ 2023