Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މީރާއިން ބަލައިގަންނަ ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ އައު ސުންގަޑި
05 ޖުލައި 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

މީރާއިން ބަލައިގަންނަ ޓެކުހަށް ނުވާ ފައިސާގެ އައު ސުންގަޑި

އެންމެ ފަހުގެ
22 ނޮވެމްބަރު 2023
20 ނޮވެމްބަރު 2023
20 ނޮވެމްބަރު 2023
20 ނޮވެމްބަރު 2023
20 ނޮވެމްބަރު 2023