Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޖީއެސްޓީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން
02 ޑިސެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

ޖީއެސްޓީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅުމަށް އާންމުންނަށް ހުޅުވާލުން

އެންމެ ފަހުގެ
04 ޑިސެމްބަރު 2022
23 ނޮވެމްބަރު 2022
23 ނޮވެމްބަރު 2022
16 ނޮވެމްބަރު 2022
07 ނޮވެމްބަރު 2022