Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ސަސެކް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން
ސަސެކް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުންގެ ބައްދަލުވުން
03 އޭޕްރީލް 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް