Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2017
ދިވެހި ބަހުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 2017
13 އޭޕްރީލް 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް