1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަމެންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 165 މިލިއަން ޑޮލަރު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުނައްވަރު ހޯއްދަވައިދެއްވައިފި.
ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަމެންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވާ 165 މިލިއަން ޑޮލަރު މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު މުނައްވަރު ހޯއްދަވައިދެއްވައިފި.
07 މެއި 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް