Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ފިނޭންސް އަދި އެސްޓީއޯ ލޯން އެގްރިމަންޓް
ފިނޭންސް އަދި އެސްޓީއޯ ލޯން އެގްރިމަންޓް
02 ނޮވެމްބަރު 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް