Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. Donation of Dates from Saudi Government
Donation of Dates from Saudi Government
20 އޭޕްރީލް 2015 ޝެއާ ޓުވީޓް