1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާމް، ޓިއުނިސްގައި ބޭއްވި އައި.އެސް.ޑީ.ބީ ގެ 43 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ޝާމް، ޓިއުނިސްގައި ބޭއްވި އައި.އެސް.ޑީ.ބީ ގެ 43 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
03 އޭޕްރީލް 2018 ޝެއާ ޓުވީޓް