Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. Galleries
  3. އަހްމަދު މާޒިން ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުން
އަހްމަދު މާޒިން ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީ ގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުން
27 އޭޕްރީލް 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް