1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ޕަބްލިކޭޝަންތައް
  3. ކުއާރްޓާލީ
  4. މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ އަދި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން
މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ އަދި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން
12 އޮކްޓޯބަރ 2023 ޝެއާ ޓުވީޓް


މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2013 (ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލައިފައިވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނާއި މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނެވެ.