Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
  1. ފުރަތަމަ ސަފުޙާ
  2. ޓެންޑަރް
  3. ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
30 އޮގަސްޓް 2021 ޝެއާ ޓުވީޓް

ސ. މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލުގައި 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

Ref:
(IUL)13-K/13/2021/235
Procurement Approach:
National Competitive Bidding (NCB)
ސުންގަޑި:
23/09/2021 11:00
Project Type:
Works
Project Sector:
Education