Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ކޯވިޑް-19 ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ލޯނު" ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) އާއި ސޮއިކުރުން
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ޝެއާ ޓުވީޓް

"ކޯވިޑް-19 ކްރައިސިސް ރެސްޕޮންސް އިމަޖެންސީ ސަޕޯޓް ލޯނު" ލޯން އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ (ޖައިކާ) އާއި ސޮއިކުރުން

އެންމެ ފަހުގެ
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
03 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
18 އޮގަސްޓް 2021
16 އޮގަސްޓް 2021