Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމް އާބާދުގައި މިހަރު ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕއިުޓީ މިނިސްޓަރ ހުސެއިން ޝާމް އާދަމް
12 އޭޕްރީލް 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް

.

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020