އައި.އެމް.އެފް އެކު ބޭއްވުނު ޓްރޭނިންގ

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައި.އެމް.އެފް) ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް(އައި.ސީ.ޑީ) އާއި ސައުތް އޭޝިއާ ރީޖަނަލް ޓެރޭނިންގ އެންޑް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓެންސް ސެންޓަރ (ސާޓެކް) ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ގަވަރމަންޓް ފައިނޭންސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް (ޖީ.އެފް.އެސް) އަދި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ ޑެޓް ސްޓޭޓިސްޓިކްސް(ޕީ.އެސް.ޑީ.އެސް) ކޯހެއް އޮގަސްޓް މަހުގެ 5-9 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވ

ޝެއާ