Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އައި.ޑީ.ބީ މިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެރިންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.
23 އޮކްޓޯބަރ 2016 ޝެއާ ޓުވީޓް

އައި.ޑީ.ބީ މިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެރިންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ޓީ.އޭ ހެލްތް ޕާރސަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އެންޑް ސެކްޓަރ ކެޕޭސިޓީ އިމާރާތް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެސެސްމަންޓް ސަޕޯޓް ރިޕޯޓު ހެދުމަށާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން އާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްކޮށް އެ ޕްލޭން މުރާޖާ ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020