އައި.ޑީ.ބީ މިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެރިންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ 2018

އައި.ޑީ.ބީ މިޝަން އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ވެރިންނާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަޙުމަދު މުނައްވަރު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް އަދި ޓީ.އޭ ހެލްތް ޕާރސަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓު އެންޑް ސެކްޓަރ ކެޕޭސިޓީ އިމާރާތް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އެސެސްމަންޓް ސަޕޯޓް ރިޕޯޓު ހެދުމަށާއި އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން އާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާތައްކޮށް އެ ޕްލޭން މުރާޖާ ކުރުމެވެ.

ޝެއާ