Ministry of Finance
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓަރ ޖަޕާނަށް ފުރާވަޑައިގަތުން
03 މެއި 2017 ޝެއާ ޓުވީޓް

އޭޑީބީގެ 50 ވަނަ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައިގަތުމަށް މިނިސްޓަރ އަހްމަދު މުނައްވަރު  ޖަޕާނައް ފުރާވައިގެންފިއެވެ. މި ބައދަލުވުން ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 4 ން 7 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ
08 އޭޕްރީލް 2021
09 ނޮވެމްބަރު 2020
17 މެއި 2020
24 އޭޕްރީލް 2020
ކޮވިޑް -19 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލު 07 އޭޕްރީލް 2020